You are here

Thi: Hồ Ý

Thơ: Mây - Hồ Ý

Hồ Ý
110

2

0

0

 

 

Thân vô thường,

Dại gì mang số tuổi.

Hồn như trăng;

Và cũng tuyệt như mây

Bay mãi bay

Không thèm nhìn hình dáng,

Nhiễm sắc hoài,

Không vướng bận trời cao.

 

Mặt trời lên,

Tên gọi mây hồng;

Hoàng hôn xuống,

Mây vàng vui lững thững.

Có những khi,

Mây thức trắng dễ yêu

Đùa với trăng

Khi mở tỏ khép mờ

Cho nhân thế

Vầng trăng tuyệt diệu

*

Mây, mây, mây

Mây mãi trẻ thời gian

 

Thơ: Quê Em Việt Nam - Hồ Ý

Hồ Ý
100

4

0

0

 

Xuân đến: Nắng xuân óng mượt trời xanh,

Nhớ về tiên tổ muôn ngàn dặm xa.

Giống nòi vốn quí trong ta,

Thành tâm cùng nguyện tuy xa mà gần.

 

Đồng vọng: Trống đồng như thể vang ngân,

Gọi con gọi cháu Lạc Hồng nơi nơi.

Rủ nhau lên vọng Quốc đài,

Hướng về Đất Việt tỏ bày nhớ thương.

 

Tích xưa: Noi gương ông Lý Long Trường,

Dạy người hậu thế Quê Hương giữ lòng!

Sắt son tin tưởng chờ mong,

Có ngày sáng đẹp tô dòng sử xanh.

 

Niềm tin: Cùng về em có bên anh,

Thơ: Thiền Trà - Hồ Ý

Hồ Ý
116

6

0

0

Thơ: Chén Trà Vào Xuân - Hồ Ý

Hồ Ý
80

5

0

0