You are here

Văn: Hồ Ý

Văn: Chuyện Từ Bức Tranh Xuân - Hồ Ý

Hồ Ý
90

9

0

1

Hồi Ký H.O. 25

         Có những chuyện không ngờ mà tạo nên thành chuyện để nói khi ngồi lại với nhau, viết lại cho nhau: chuyện trong trại cải tạo mùa xuân 1975.  Với mình, với tụi mình chuyện thật là lạ phải không QDT, NVB, TQL, MTD.

         Những tấm lịch cuối cùng của năm, mỗi lần đặt tay lên bóc bao giờ mình cũng nghe một thứ cảm giác thấu xương của ngục tù ở mùa xuân năm ấy: 1976.  Chuyện lao trung chi lao-nhà tù trong nhà tù- của năm đứa mình nhốt riêng trong một thùng sắt kín (container) của trại tập trung cải tạo đầu tiên Cần Thơ (TĐ 33).