July 28, 2014      15:03

You are here

Thơ: Cùng Đấu Tranh !!! - Thị Nội


Thị Nội
114

4

0

0

 

Đất nước Việt Nam bao đau thương

Bạo tàn bất công tạo nhiễu nhương

Những kẻ ác gian tham mù quáng

Hà hiếp dân lành hận thấu xương.

 

Sói lang đâu có đức nhân tâm

Quỷ kế mưu gian bao kẻ lầm

Nanh vuốt bạo tàn loài cộng phỉ

Cấu xé dân lành thỏa dạ thâm

 

“Sơn hà nguy biến” xiết rền vang

“Nồi da xáo thịt” khắp thôn làng

Nhục hèn tay sai loài Tàu cộng

Ức hiếp anh em một giống dòng

 

Nhớ thưở Cha Ông chống xâm lăng

Bờ cõi giang sơn rộng mở mang

Ngàn năm đô hộ Tàu,Tây hóa.

Dân Việt trường tồn vẫn hiên ngang

 

Đấu tranh! quyết giữ gìn nước non

Trung kiên đền nợ nước vuông tròn

Đồng tâm tranh đấu giành công lý

Một lòng, một dạ, nguyện sắt son

 

Sống ách đọa đày bao năm qua,

Cam chịu bất công nhục nước nhà?

Những đấng anh hùng đâu bốn bể?

Đất Việt quê hương, có thiết tha?