July 28, 2014      11:32

You are here

Thơ: Hoàng Hậu Êxơ-tơ - Nguyễn Văn Phú


Nguyễn Phú
89

11

0

0

Hoàng Hậu Êxơ-tơ (*1) - Nguyễn Văn Phú

(Esther trong Cựu Ước)

Yến tiệc được mở ra

Vua cho mời hoàng hậu

Nhưng hoàng hậu không đến

Vua Xu (*2) giận đến nỗi

Lưng mật và tím da

 

Vua truyền hỏi đại thần

Làm gì với hoàng hậu

Khi hoàng hậu không tuân?

 

Một đại quan triều tấu:

“Chiếu chỉ xin truyền ra

Và chép vào sách luật:

Sẽ chẳng còn bao giờ

Hoàng hậu đến trước ngôi

Chiếu chỉ cũng truyền rằng

Chọn một người nữ khác

Tước hoàng hậu thay nàng.”

 

Lệnh truyền do vua ban

Tìm trong khắp nhân gian

Một nữ trinh xinh đẹp

Để thay thế Vả-Thi (*3)

Khi vua mời không đến

 

Ở kinh đô Su-sơ (*4)

Có một người Giu-đa (*5)

Nuôi con gái cậu mình

Tên tộc Ha Đa Sa (*6)

Tức nàng E-xơ-tơ

 

Nàng xinh tốt hình dạng

Nàng đẹp đẽ dung nhan

Cha mẹ nàng qua đời

Mạc (*7) nhận làm con gái.

 

Được chọn tiến cung vua

Nàng ở cung tốt nhất

Có phi tần hầu ra

Túc trực cả ngày đêm

Người cha dặn con gái:

“Đừng nói bất cứ ai

Lý lịch gốc gác con.”

 

Mỗi ngày cha đi dạo

Trước sân cung phi tần

Để có thể nghe ngóng

Tin tức con bên trong.

 

Khi nàng được tiến cung

Vua Suê (*8) yêu thương nàng

Hơn các cung nữ khác.

 

Đẹp lòng, vua đội mão

Triều thiên lên đầu nàng

Vua lập nàng Hoàng Hậu

Để thay thế Vả Thi.

 

Ngồi nơi cửa nhà vua

Cha nàng-người họ Mạc

Biết tất cả lễ lạc

Cùng nghe ngóng tin con.

 

Có hai sĩ quan vua

Là kẻ đang giữ cửa

Chúng mưu hãm hại vua

Mạc Đô  Chê biết được

Báo ngay hoàng hậu biết

Và nàng trình báo vua

 

Haman được thăng chức

Sau biến cố lớn này

Vua đặt người quan trưởng

Khi ra vào ai nấy

Đều cúi, lạy Haman.

Chỉ có Mạc Đô Chê

Không cúi cũng không lạy

Khiến Haman giận tràn

Muốn diệt Mạc Đô đi.

 

Nhưng Haman suy nghĩ

Giết vậy giết một người

Hắn muốn giết tất cả

Một dân tộc Giu đa.

 

Haman sàm tấu vua

Về dân này như sau:

“Luật pháp của chúng khác

Chúng không tuân lệnh ta

Ta dung chúng chẳng tiện

Khá chiếu chỉ diệt trừ

Dân Giu đa này đi.”

 

Lời tâu làm đẹp ý

Vua cởi nhẫn đang đeo

Trao tận tay Haman.

 

Haman gởi chiếu chỉ

Định một ngày tận diệt

Toàn bộ dân Giu đa.

 

Một đêm vua không ngủ

Nên truyền đem sử đọc

Tới chỗ hai sĩ quan

Mưu định giết nhà vua.

 

Vua hỏi: “ Mạc Đô Chê

Ân thưởng được gì chăng?”

Tâu rằng: “không chi cả.”

 

Haman đứng gần đấy

Định đến để xin vua

Treo cổ Mạc Đô Chê

Trên cây gỗ mộc hình

Người cho gia nhân dựng.

 

Nhà vua hỏi Haman:

“Việc gì vua phải làm

Cho người vua tôn trọng?”

 

Haman đáp rất nhanh

Vì nghĩ không ai khác

Được xứng đáng, trừ mình

Vì thế Haman đáp:

“Người nào vua quý trọng

Khá đem áo triều vua

Ngựa của vua đang cưỡi

Mão triều thiên vua đội

Đội trên đầu người đó

Áo triều mặc người đó

Ngựa vua giao một người

Mà vua rất tôn trọng

Và người đó dẫn người.

Đi dạo chơi thành nội

Lại la lớn lên rằng

“Người mà vua tôn trọng

Được đãi ngộ như vậy.”

Nhà vua bảo Haman:

“Y như lời người nói

Áo triều mặc cho Mạc

Người gốc gác Giu đa

Đương ngồi tại cửa vua

Chớ bỏ qua gì hết.”

 

Mạc Đô Chê nghe tin

Bèn khóc, xé áo mình

Đầu đội tro, bao áo

Toàn dân đất Giu đa

Cũng kêu khóc, cầu xin.

 

Mạc Đô Chê tức tốc

Cho người báo hoàng hậu

Hoàng hậu ở trong cung

Nghe tin, Hoàng Hậu buồn

Nàng kiêng cử ăn uống

Trong ba ngày ba đêm.

 

Mạc Đô lại cho người

Khuyên Hoàng Hậu vào cung

Cầu khẩn, van xin vua

Cứu lấy dân tộc  mình.

 

Nàng rất được ơn vua;

Vua giơ phủ việt vàng

Hoàng hậu đến gần vua.

Nàng mời vua, Haman

Ngày mai đến dự tiệc

 

Haman vâng lời vua

Làm vậy với Mạc Đô

 

Haman về nhà mình

Buồn thảm và trùm đầu

Vì biết rằng tai họa

Xảy đến mình chẳng lâu.

 

Haman cho vợ biết

Và bạn hữu mình hay

Việc xảy đến cho mình

Khi người đang nói chuyện

Hoạn quan nhà vua đến

Đưa Haman đến dự

Yến tiệc hoàng hậu bày.

 

Vua nói với hoàng hậu

Xin điều gì sẽ cho

“Xin cho tôi mạng sống

Và mạng sống dân tôi.

Vì tôi vừa mới biết

Có kẻ muốn hủy diệt

Tôi và dân tộc tôi

Bằng cách dâng vàng bạc

Người đó rất độc ác.”

“Kẻ toan lòng làm vậy

Là ai? Nó ở đâu?

Hoàng hậu đứng dậy tâu:

“Haman độc ác kia

Đang ngồi gần vua đó.”

 

Vua nổi cơn thạnh nộ

Bèn bỏ tiệc ra ngoài

Cho nguôi ngoai tấc dạ.

 

Vua ra lệnh hoạn quan:

“Treo hắn trên mộc hình

Mà hắn đã cho dựng

Để treo Mạc Đô Chê,

Người nói lời trung tín

Để cứu mạng sống ta.”

 

Vua cởi chiếc nhẫn vua

Mà người lấy từ Haman

Ban cho Mạc Đô Chê.

 

Mạc Đô được cao trọng

Danh tiếng người đồn xa

Từ gần đến rất xa

Mười con trai Haman

Cũng lần lượt bị treo

Trên cây gỗ mộc hình.

Người ác bị tuyệt diệt

Không những thế mà thôi

Dòng họ cũng bị diệt

Tiếng xấu để muôn đời

       Nguyễn Phú

1tháng 3/2012-8:20 tối

Chú thích:

(*1)- Êxơ-Tơ: Esther

(*2)-Vua Xu:Xerses

(*3)- Vả-Thi: Vashti

(*4)- Giu đa: Jude

(*6)- Ha-sa-đa:Hadassah

(*7)-Mạc Đô Chê:Mordechi