July 28, 2014      11:47

You are here

Thơ: Người Cha và Người Con - Nguyễn Văn Phú


Nguyễn Phú
63

2

0

0

Người Cha và Người Con - Nguyễn Văn Phú

Buộc chặt với công việc

Xong mới đứng dậy đi

Tinh thần cha ngày trước

Sông trong con bây giờ.

 

Không thấy cha – tài thơ

Nghe nói siêng làm lụng

Có phải cha thiện kiếm cung

Nên nhà đầy tên nỏ?

Người con hỏi rất nhỏ

Không thấy ai trả lời.

 

Chắc người cha có tài đàn

Nên đàn còn treo trên cột

Gắn chặt cột cái đầu nai

Đủ cả hai sừng hai gạc

Có lẽ cha săn bắn hổ nai

Người con tự hỏi mình rất khẽ

 

Bởi người cha mất sớm

Khi người con mới năm

Người con biết về cha

Qua anh, qua lối xóm

Nên mù mờ, không rành

Nguyển Phú

9 và 11 tháng 3/2012